facebook
facebook
Regulamin
Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

REGULAMIN
Zawodów dziecięcych XXV edycji imprezy pn. "Czwartki Lekkoatletyczne"

1. Główny organizator zawodów:
Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
ul. Hoża 27 lok. 6; 00-521 Warszawa
tel./fax 0-22-740-74-34

2. Terminy zawodów:
Wrzesień 2018 r.
Październik 2018 r.
Kwiecień 2019 r.
Maj 2019 r.
Czerwiec 2019 r.

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia "Sport Dzieci i Młodzieży" informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w dniach 15-16.06.2019 r.
Finały miejskie należy przeprowadzić do 06.06.2019 r.
Listy zgłoszeniowe uczestników na XXV Finał Ogólnopolski przyjmowane będą do 10.06.2019 r.

3. Uczestnicy
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa 13 lat - rocznik 2006
II grupa wiekowa 12 lat - rocznik 2007
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi - rocznik 2008

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W Ogólnopolskim Finale Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Musi to być konkurencja, w której wystartowali w finale miejskim.

4. Konkurencje
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Rocznik 2006:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą - 3kg;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą - 3kg;
Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2007, 2008 i młodsi:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg. tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do Finału Ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Ze względu na możliwości finansowe Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w Ogólnopolskim Finale Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch zawodników w każdej konkurencji. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) Prawo startu w Finale Ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

6. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

7. Wymogi regulaminowe
Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
- Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.


Ostatnio dodane zdjęcia:

zdjecie zdjecie zdjecie
  medal
forum teraz polskaProgram do obsługi Czwartków LA
pozwala na zapisywanie wydruków w postaci plików o rozszerzeniach *.qrp Wystarczy, że zainteresowane osoby lub szkoły ściągną sobie program, a Organizatorzy wyślą im pliki z wydrukami, które ich interesują.

pobierz
Sponsor główny: Partner medialny: Partnerzy:
SSDiM ul. Hoża 27 lok. 6, 00-521 Warszawa tel. +48 22 740 74 34 © 2019 All rights reserved